Club CHANGEPotrzebujesz pomocy?
 • MyPanties: 7 za 219,99 zł. Kup teraz

 • Dane osobowe i polityka prywatności 

    

  Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Change of Scandinavia A/S z siedzibą w Danii, Farum Gydevej 73, 3520 Farum, CVR 28711328. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych osobowych, skontaktuj się z nami listownie lub e-mailem: [email protected]

    

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie: Change of Scandinavia A/S, Farum Gydevej 73, 3520 Farum, CVR 28711328 lub pocztą elektroniczną: [email protected]

  Zbierane przez Administratora dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. 

    Cele i zakres przetwarzania danych osobowych: 

    

  • w celu realizacji i wykonania umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta: 

  Dane osobowe osoby składającej zamówienie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres wysyłki; jeśli adres wysyłki jest inny niż adres zamówienia: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, dane adresowe, nazwa firmy (opcjonalnie). W przypadku składania zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dodatkowo: nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej;   

  • do obsługi reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe, adres wysyłki, jeżeli inne niż dane osoby, która złożyła zamówienie: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, dane adresowe, nazwa firmy (opcjonalnie), a w przypadku złożenia reklamacji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: nazwa firmy, NIP; 

  • w celu dokonania rejestracji konta klienta w Sklepie internetowym: 

  Dane posiadacza rachunku: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres; w przypadku rejestracji konta w związku z działalnością gospodarczą dodatkowo: nazwa firmy, NIP;    • do wystawiania dokumentów księgowych, takich jak np. faktury i związane z nimi zobowiązania podatkowe: imię i nazwisko, nazwa firmy (jeśli dotyczy), pełny adres, numer PESEL lub NIP, inne dane wymagane przez lokalne przepisy prawa;    

  • w celu dokonania rejestracji i uczestnictwa w programie lojalnościowym "Club CHANGE": imię i nazwisko, adres, kraj, numer telefonu, adres e-mail, płeć, rozmiar; 

  • w celu otrzymywania i odpowiadania na korespondencję e-mail: imię i nazwisko, nazwisko (jeśli zostało podane), adres e-mail, dodatkowe dane podane przez osobę w trakcie korespondencji, niezbędne do załatwienia sprawy;  

  •  do udziału w konkursach na profilu Change of Scandinavia na Facebooku, Instagramie lub innych platformach społecznościowych: imię, nazwisko, adres dostawy, telefon, adres e-mail;  

  • do spełnienia wymagań prawnych dotyczących m.in. wycofania produktów lub konieczności podjęcia innych działań: dane wymagane przez przepisy prawa lub dane niezbędne do wykonania zadań nałożonych przez przepisy prawa, decyzje administracyjne lub sądowe. 

  • do celów technicznych i statystyk sklepu: adres IP, lokalizacja (jeśli została podana przez użytkownika), typ urządzenia, system operacyjny i przeglądarka; 

  •  w celach marketingowych i handlowych, w tym przesyłania newslettera: po uprzednim wyrażeniu przez Klienta wyraźnej i konkretnej zgody: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;  

  • Nasz sklep wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić jakość przeglądania i zapewnić spersonalizowane usługi. Używamy zarówno niezbędnych, jak i nieistotnych plików cookie. Niezbędne pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, natomiast nieistotne pliki cookies wykorzystywane są do celów analitycznych i marketingowych. Masz prawo wycofać swoją zgodę na używanie nieistotnych plików cookie w dowolnym momencie, dostosowując ustawienia w przeglądarce. Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzajów plików cookie, których używamy i ich celu, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie dostępną na dole tej witryny. 

  Podstawa prawna przetwarzania danych:   

  • w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży, obsługa reklamacji i zwrotów, potrzeb technicznych sklepu: podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim jest dochodzenie roszczeń wynikających z zawartej umowy lub podejmowanie działań związanych z usprawnieniami działania Sklepu w tym z zapewnieniem bezpieczeństwa danych; 

  • w związku z korespondencją mailową: podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim jest otrzymywanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi; 

  • w związku z rejestracją klienta do programu lojalnościowego "Club Change", udziałem w konkursach na profilach Change of Scandinavia na Facebooku, Instagramie i innych platformach społecznościowych, w celach marketingowych i handlowych oraz wysyłką newslettera: podstawą przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą; 

  • W związku ze spełnieniem wymogów prawnych: podstawą prawną przetwarzania danych, w zależności od celu są konkretne przepisy prawa lub decyzje instytucji państwowych. 

      

  Obowiązek podania danych: 

    

  Podanie danych osobowych w związku z realizacją umowy sprzedaży, obsługą reklamacji i zwrotów, rejestracją konta w Sklepie, potrzebami technicznymi sklepu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Niepodanie powyższych danych skutkować będzie brakiem możliwości złożenia zamówienia lub obsługi reklamacji lub zwrotu. 

  Dane osobowe zbierane w związku z rejestracją klienta do programu lojalnościowego "Club Change", udziałem w konkursach na profilu Change na Facebooku, Instagramie lub innych platformach społecznościowych, w celach marketingowych i handlowych oraz wysyłki newslettera są podawane dobrowolnie na podstawie Twojej zgody. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

    

  Udostępnianie danych osobowych 

  Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom obsługującym płatności, firmom świadczącym usługi marketingowe w zakresie prowadzenia kampanii SMS-owych, wysyłania newsletteru, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów, dla jakich dane zostały zebrane. Dane mogą być udostępniane także organom władzy publicznej, takim jak organy administracyjne, sądy powszechne, policja. 

  Administrator współpracując z zewnętrznymi firmami dba, aby dane Klienta były przetwarzane zgodnie z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie ochrony danych. Dane Klienta i osób kierujących korespondencję są poufne i nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż zostały zebrane i w innym zakresie, niż wynika to z umów zawartych z kontrahentami. 

  Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych Osobowych Klient ma następujące prawa:   

  • prawo dostępu do danych osobowych,  

  • prawo do sprostowania, czyli poprawienia nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,  

  • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,  

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

  • prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych do marketingu bezpośredniego,  

  • prawo do sprzeciwu wobec automatycznych, indywidualnych decyzji, w tym profilowania,  

  • prawo do przenoszenia danych osobowych,  

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego kraju zamieszkania, które znajdziesz TUTAJ: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en#member-pl 

  Przechowywanie danych osobowych: 

  Dane Klienta są przechowywane przez czas dozwolony przez prawo. Czas ten zależy od rodzaju danych oraz od celów, dla których dane te zostały zebrane. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta dla potrzeb rachunkowych przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym wystawiona została faktura VAT. 

  Dane Klienta zarejestrowanego w Club Change, na którego profilu administrator nie zaobserwuje żadnego ruchu będą usuwane w ciągu trzech lat, wiąże się to z okresem jaki przysługuje Klientowi do zgłoszenia reklamacji. 

  W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do usunięcia danych po okresie, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych osobowych, Administrator dokonuje ich anonimizacji, a informacje niespersonalizowane będą przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych. 

  Dane usuwane są z bazy danych, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celów, w których zostały zgromadzone. 

  Dane osobowe osób kierujących korespondencję do Administratora będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia sprawy, nie dłużej niż 3 lata po zakończeniu korespondencji w danej sprawie w celu zabezpieczenia możliwości realizacji ewentualnych roszczeń osób. 

     

  Środki ostrożności 
    

  Zapewniając bezpieczeństwo naszych Klientów i partnerów biznesowych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem przechowywanych danych osobowych, wdrożono następujące środki organizacyjne i techniczne: 

  • oprogramowanie antywirusowe we wszystkich systemach informatycznych przetwarzających dane osobowe, 

  • kopie zapasowe wszystkich systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, 

  • ograniczony dostęp do danych osobowych, dozwolony tylko w razie potrzeby, 

  • ochrona wszystkich systemów informatycznych hasłami 

  • umowy dotyczące przetwarzania danych z dostawcami, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, 

  • oświadczenia o poufności z pracownikami, którzy przetwarzają dane osobowe, 

  • wytyczne dotyczące bezpiecznego przetwarzania danych osobowych i zasobów informacyjnych dla pracowników mających dostęp do systemów informatycznych. 

  • wdrożenie oceny ryzyka i dokumentacji wszystkich systemów przetwarzających dane osobowe, w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. 

    

  Zmiany 

    

  Niniejsza Polityka może ulec zmianie. Klient należący do Club Change będzie informowany drogą mailową o każdej zmianie, pod warunkiem podania stosownych danych w formularzu. 

  Informacja o zmianie regulaminu będzie również podawana na stronie głównej change.shop.pl przez okres 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

     

  Wnioski i skargi 

  Wszelkie żądania lub reklamacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym oświadczenia o cofnięciu udzielonych zgód (np. w zakresie otrzymywania newsletterów), żądania zmiany danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, dostępu do danych należy kierować na adres e-mail: [email protected] lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. 

  Dziękujemy za odwiedzenie CHANGE Lingerie

  Płatność

  Przelewy24Payment Icon MastercardPayment Icon Visa

  Dostawa

  InPost

  Club CHANGE

  • Więcej o Club Change
  • Zostań klubowiczem
  • Zaloguj się

  © CHANGE LINGERIE 2023. All rights reserved