Club CHANGEPotrzebujesz pomocy?
 • MyPanties: 7 za 219,99 zł. Kup teraz

 • REGULAMIN

  Wprowadzenie

  Niniejszy Regulamin ("Regulamin") reguluje korzystanie z naszej strony internetowej Change of Scandinavia ("Strona") oraz wszelkie zakupy dokonywane w naszym sklepie internetowym ("Sklep"). Korzystając z naszej Witryny i dokonując zakupów w naszym Sklepie, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie korzystaj z naszej Witryny ani nie dokonuj żadnych zakupów w naszym Sklepie.

  1. Definicje

  1.1 "Konsument" oznacza każdą osobę fizyczną, która działa w celach, które nie są całkowicie lub głównie związane z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;

  1.2 "UE" oznacza Unię Europejską;

  1.3 "Towary" oznaczają produkty bieliźniane oferowane do sprzedaży w naszym Sklepie;

  1.4 "Sprzedawca", " Change of Scandinavia", "Firma", "nas" lub "nasz" oznacza CHANGE of Scandinavia Poland Sp. z o.o., ul. przy ul. Żeligowskiego 4/6, 90-753 Łódź, NIP 726-265-61-07,i jej podmioty stowarzyszone;

  1.5 "Witryna" oznacza naszą stronę internetową Change of Scandinavia znajdującą się pod adresem https://change.com/pl;

  1.6 "Sklep" oznacza nasz sklep internetowy dostępny za pośrednictwem naszej Witryny;

  1.7 "Warunki" oznaczają niniejsze warunki;

  1.8 "Ty" lub "Twój" oznacza użytkownika naszej Witryny i / lub nabywcę Towarów naszego Sklepu.

  2. Nasza umowa z Tobą

  2.1 Nasz Sklep wyświetla Towary na sprzedaż oraz ceny mające zastosowanie do tych Towarów. Change of Scandinavia dołoży wszelkich starań, aby wszystkie szczegóły, opisy i ceny Towarów pojawiających się w naszym Sklepie były dokładne. Mogą jednak wystąpić błędy, a Change of Scandinavia zastrzega sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

  2.2 Twoje zamówienie stanowi ofertę zakupu Towarów od nas. Po złożeniu zamówienia Change of Scandinavia wyśle Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia, która będzie zawierać szczegóły zamówienia. Ten e-mail nie jest akceptacją zamówienia, a Change of Scandinavia zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w dowolnym momencie przed jego zaakceptowaniem przez Change of Scandinavia. Nasza akceptacja zamówienia nastąpi, gdy Change of Scandinavia wyśle Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki Towaru.

  2.3 Change of Scandinavia zastrzega sobie prawo do odmowy dostarczenia Towaru dowolnej osobie z dowolnego powodu i wycofania dowolnego Towaru z naszego Sklepu w dowolnym momencie.

  2.4 W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

  • posiadanie dostępu do Internetu;

  • posiadanie adresu e-mail;

  • akceptacja plików cookie;

  • Obsługa JavaScript;

  3. Cena i płatność

  3.1 Ceny Towarów są wyświetlane w naszym Sklepie i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne obowiązujące podatki.

  3.2 Płatność za Towar musi być dokonana jednym ze sposobów płatności określonym w naszym Sklepie. Change of Scandinavia nie wyśle Towaru, dopóki Change of Scandinavia nie otrzyma pełnej płatności.

  3.3 Change of Scandinavia może zmienić ceny Towarów w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia, ale zmiany nie będą miały wpływu na zamówienia, które Change of Scandinavia już zaakceptowało.

  4. Dostawa

  4.1 Change of Scandinavia dostarczy Towar na adres dostawy podany w zamówieniu w określonych ramach czasowych.

  4.2 Jeśli wystąpią jakiekolwiek opóźnienia w dostawie spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza naszą kontrolą, Change of Scandinavia poinformuje Cię o tym tak szybko, jak to możliwe i podejmie uzasadnione kroki, aby zminimalizować wpływ na Twoje zamówienie.

  4.3 W przypadku nieotrzymania Towaru w przewidywanym terminie dostawy prosimy o niezwłoczny kontakt. Firma Change of Scandinavia zbada sprawę i, w stosownych przypadkach, zaoferuje wymianę lub zwrot pieniędzy.

  4.4 Jeśli odmówisz lub nie przyjmiesz dostawy Towarów, Change of Scandinavia zastrzega sobie prawo do obciążenia Cię dodatkowymi kosztami poniesionymi przez nas w wyniku Twojej odmowy lub niepowodzenia.

  4.5 W ramach naszego zobowiązania do zapewnienia wyjątkowej obsługi wymagamy, aby wszystkie zamówienia, zarówno online, jak i w sklepie, zostały odebrane w ciągu 3 miesięcy (12 tygodni) od pierwotnej daty zakupu w lokalizacji sklepu wybranej przez klienta. Nieodebranie zamówienia w wyznaczonym terminie może skutkować anulowaniem zamówienia. W przypadku anulowania z powodu nieodebrania zamówienia, dokonamy zwrotu w postaci karty podarunkowej, która zostanie wysłana na adres e-mail powiązany z zamówieniem.

  4.6 Jeśli nie możesz odebrać zamówienia w określonym czasie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta tak szybko, jak to możliwe, aby omówić potencjalne alternatywne rozwiązania.

  5. Zwroty

  5.1 Zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie konsumentów, klienci mają prawo do odstąpienia od zakupu w ciągu 14 dni od otrzymania Towarów, bez podania przyczyny. Aby skorzystać z tego prawa, klienci muszą powiadomić nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w jednoznacznym oświadczeniu, takim jak pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

  5.2 W przypadku, gdy klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, Change of Scandinavia zwróci pełną cenę zakupu, w tym wszelkie koszty dostawy, bez zbędnej zwłoki i w ciągu 14 dni od dnia, w którym Change of Scandinavia zostanie poinformowane o decyzji klienta o odstąpieniu od umowy. Change of Scandinavia zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu pieniędzy do czasu zwrotu Towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu, że Towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

  5.3 Klienci są zobowiązani do zwrotu Towaru bez zbędnej zwłoki i w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali o swojej decyzji o odstąpieniu od zakupu. Koszt zwrotu Towaru ponosi klient. Towar musi zostać zwrócony w oryginalnym stanie i opakowaniu, a wszelkie straty wartości wynikające z obchodzenia się z nimi w stopniu wykraczającym poza to, co jest konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów, mogą zostać odliczone od zwrotu.

  5.4 Zwroty będą realizowane w ciągu 30 dni od otrzymania zwracanego Towaru. Change of Scandinavia dokona zwrotu przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta do pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej z klientem.

  6. Ograniczenie odpowiedzialności

  6.1 Change of Scandinavia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody wynikające z użytkowania lub niemożności korzystania z Towarów lub Usług świadczonych przez nas.

  6.2 Change of Scandinavia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane opóźnieniem lub niewykonaniem naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, jeśli takie opóźnienie lub niepowodzenie jest spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą (w tym, ale nie wyłącznie, jakimkolwiek działaniem siły wyższej, wojną, strajkiem, akcją protestacyjną, pożarem, powodzią, suszą, burzą lub innymi zdarzeniami pozostającymi poza naszą kontrolą).

  7. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

  7.1 Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem jurysdykcji, w której znajduje się Firma.

  7.2 Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub w związku z nim podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla siedziby Spółki.

  8. Pliki cookie i polityka prywatności

  8.1 Dowiedz się więcej o naszych plikach cookie i polityce prywatności w lewym rogu naszej witryny Change of Scandinavia i kliknij TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce prywatności.

  9. Ogólne warunki

  9.1 Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia, negocjacje i dyskusje, zarówno ustne, jak i pisemne, między stronami.

  9.2 Change of Scandinavia może od czasu do czasu zmieniać niniejsze Warunki. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Klient zostanie powiadomiony na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  9.3 Niepowodzenie lub opóźnienie w wykonaniu przez Change of Scandinavia jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub przywileju przyznanego jej na mocy niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takiego prawa, uprawnienia lub przywileju. Żadne częściowe lub pojedyncze skorzystanie z takiego prawa, uprawnienia lub przywileju nie uniemożliwi Change of Scandinavia korzystania z niego w całości w dowolnym późniejszym czasie ani korzystania z jakiegokolwiek innego prawa, uprawnienia lub przywileju przyznanego mu na mocy niniejszych Warunków.

  9.4 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez właściwy sąd lub organ administracyjny za nieważne lub niewykonalne, taka nieważność lub niewykonalność nie będzie miała wpływu na pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu, które pozostaną w pełnej mocy i efekt.

  9.5 Klient nie może scedować ani przenieść żadnych swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

  9.6 Spółka może scedować lub przenieść dowolne ze swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody klienta, pod warunkiem, że przeniesienie nie wpłynie niekorzystnie na prawa klienta wynikające z niniejszych Warunków.

  9.7 Spółka informuje, że wszelkie znaki towarowe zamieszczone na stronach internetowych Sklepu (logotypy, logotypy, nazwy marek itp.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie w celach informacyjnych.

  9.8 Wszystkie nazwy produktów oferowane do sprzedaży przez Sklep są wykorzystywane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na mocy obowiązujących przepisów prawa.

  9.9 Spółka zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawami własności intelektualnej, w szczególności kontent chroniony prawem autorskim (treści zamieszczane w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia itp.). Klienci i osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich, praw własności i praw własności przemysłowej, takich jak prawa z rejestracji znaków towarowych) Właściciela i osób trzecich. Za nieprzestrzeganie niniejszego punktu wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę Sklepu.

  Dziękujemy za odwiedzenie CHANGE Lingerie

  Płatność

  Przelewy24Payment Icon MastercardPayment Icon Visa

  Dostawa

  InPost

  Club CHANGE

  • Więcej o Club Change
  • Zostań klubowiczem
  • Zaloguj się

  © CHANGE LINGERIE 2023. All rights reserved