Club CHANGEBehöver du hjälp?
 • Sommar Rea 40% på allt . Handla nu

 • Personuppgifter och integritetspolicy 

  Vi informerar dig om att personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Change of Scandinavia A/S med registrerat säte i Farum Danmark, Farum Gydevej 73, 3520 Farum, CVR 28711328. Om du har några frågor om skydd av personuppgifter, vänligen kontakta oss per brev eller via e-post: [email protected]

  Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som kan kontaktas per post till Change of Scandinavia A/S, Farum Gydevej 73, 3520 Farum, CVR 28711328, eller via e-post till följande adress: [email protected]

  Personuppgifter som samlas in av administratören, behandlas endast för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. 

  Syfte och omfattning av personuppgiftsbehandlingen: 

  för att uppfylla och verkställa köpeavtalet baserat på en inköpsorder som kunden lagt i butiken: 

  Personuppgifter om en person som gör en inköpsorder: förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress; om leveransadressen är en annan än inköpsorderns adress: namn, efternamn, e-postadress, telefon, adressuppgifter, företagsnamn (valfritt). Vid beställning i samband med affärsverksamhet - dessutom: företagsnamn, skatteregistreringsnummer; 

  • att hantera reklamationer och returer till följd av det ingångna försäljningsavtalet: förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, leveransadress, om annat än uppgifterna för den som gjort beställningen: namn, efternamn, e. -e-postadress, telefon, adressuppgifter, företagsnamn (valfritt), och i fallet med ett klagomål I samband med affärsverksamhet: företagsnamn, skatteregistreringsnummer; 

  • för att fortsätta med registrering av ett kundkonto i onlinebutiken: 

  Kontoinnehavarens uppgifter: namn, e-postadress, telefon, adress; i fallet med kontoregistrering i samband med affärsverksamhet, dessutom: företagsnamn, skatteregistreringsnummer; 

  • att utfärda bokföringsdokument som till exempel fakturor och relaterade skatteförpliktelser: namn, företagsnamn (om tillämpligt) fullständig adress, personnummer eller skatte-ID, andra uppgifter som krävs enligt lokala lagar; 

  • att fortsätta med registrering och deltagande i lojalitetsprogrammet "Club Change": namn och efternamn, adress, land, telefonnummer, e-postadress, kön, storlek; 

  • att ta emot och svara på e-postkorrespondens: namn, efternamn (om tillhandahållet), e-postadress, ytterligare uppgifter som personen lämnat under korrespondens, nödvändiga för att lösa ärendet; 

  • att delta i tävlingar på Change of Scandinavia-profilen på Facebook, Instagram eller andra sociala medieplattformar: namn, efternamn, leveransadress, telefon, e-postadress; 

  • till efterlevnad av lagkrav för t.ex. återkallande av produkter eller behov av att vidta andra åtgärder: uppgifter som krävs enligt lag, eller uppgifter som är nödvändiga för att utföra uppgifter som åläggs enligt lag, administrativa eller rättsliga beslut. 

  • för tekniska ändamål och lagra statistik: IP-adress, plats (om den tillhandahålls av användaren), typ av enhet, operativsystem och webbläsare; 

  • för marknadsföring och kommersiella ändamål, inklusive sändning av nyhetsbrevet: efter kundens uttryckliga och specifika samtycke: namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer; 

  • Vår butik använder cookies för att förbättra din webbupplevelse och förse dig med personliga tjänster. Vi använder både väsentliga och icke-nödvändiga cookies. Viktiga cookies är nödvändiga för att butiken ska fungera korrekt, medan icke-väsentliga cookies används för analys- och marknadsföringsändamål. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till användning av icke-nödvändiga cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare. För mer information om vilka typer av cookies vi använder och deras syfte, vänligen se vår cookiepolicy, se vår cookiepolicy som finns längst ner på denna webbplats. 

  Rättslig grund för databehandling: 
  • på grund av behovet av att uppfylla försäljningskontraktet, hantering av reklamationer och returer, registrering av butikskonto, butikens tekniska behov: den rättsliga grunden för databehandling är art. 6(b) GDPR: behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtalet ingås, och (f) behandlingen är nödvändig för de syften som härrör från legitima intressen som eftersträvas av den registeransvarige, såsom återvinning av fordringar som härrör från det ingångna avtalet eller att vidta åtgärder relaterade till förbättringen av driften av butiken inklusive tillhandahållande av datasäkerhet; 

  • i relation till e-postkorrespondens: den rättsliga grunden är artikel 6.1(f) GDPR: behandling är nödvändig för ändamål som härrör från legitima intressen som eftersträvas av den registeransvarige, såsom att ta emot och svara på korrespondens; 

  • i relation till kundens anmälan till lojalitetsprogrammet "Club Change", deltagande i tävlingar på Change of Scandinavia-profilerna på Facebook, Instagram och andra sociala medieplattformar, för marknadsförings- och kommersiella ändamål samt sändning av nyhetsbrev: grunden för databehandling är samtycke som uttryckts av den registrerade; 

  • i förhållande till uppfyllande av rättsliga krav: den rättsliga grunden för databehandling, beroende på syftet är specifika rättsliga bestämmelser eller beslut av statliga institutioner. 

   Skyldighet att lämna uppgifter: Personuppgifter som lämnas i samband med att fullgöra försäljningsavtalet, hantering av reklamationer och returer, registrering av konto i Butiken, tekniska behov av butiken tillhandahålls frivilligt, men är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. Att inte tillhandahålla ovanstående data kommer att resultera i bristande möjlighet att placera och beställa eller att hantera ett klagomål eller retur. 

   

  Personuppgifter som samlats in i samband med kundens registrering till lojalitetsprogrammet "Club Change", deltagande i tävlingar på Change-profilen på Facebook, Instagram eller andra sociala medieplattformar, för marknadsförings- och kommersiella ändamål samt sändning av nyhetsbrevet tillhandahålls frivilligt på grund av ditt samtycke. Samtycke kan återkallas när som helst utan att det påverkar lagligheten av behandlingen baserat på samtycke innan dess återkallelse. 

  Överföring av personuppgifter 

  Personuppgifter kommer att överföras till andra mottagare, det vill säga: partners som tillhandahåller tekniska tjänster, betalningsleverantörer, affärspartners, teleföretagare, företag som tillhandahåller hosting- och rådgivningstjänster, företag som tillhandahåller marknadsföringstjänster inom området för sms-kampanjer, skickar nyhetsbrev, dokumentarkiveringsföretag, postoperatörer, transportörer, företag som skriver ut korrespondens eller serverar korrespondens enbart i den utsträckning som är nödvändig för de ändamål för vilka uppgifterna samlades in. Uppgifter kan även göras tillgängliga för offentliga myndigheter såsom förvaltningsmyndigheter, allmän domstol, polis. 

   Administratören, som arbetar med tredjepartsföretag, säkerställer att kunddata behandlas i enlighet med de högsta dataskyddsstandarderna. Kund- och korrespondensansvarigas uppgifter är konfidentiella och kan inte användas för andra ändamål än de som samlas in och i annan utsträckning än vad som föreskrivs i avtal som ingåtts med entreprenörer.  I enlighet med dataskyddsförordningen har kunden följande rättigheter: 

  • Rätten till tillgång till personuppgifter, 

  • Rätten till rättelse, det vill säga rättelse av felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga personuppgifter, 

  • Rätten att radera dina personuppgifter, 

  • Rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter, 

  • Rätten att invända mot användningen av personuppgifter för direktmarknadsföring, 

  • Rätten att invända mot automatiserade individuella beslut, inklusive profilering, 

  • Rätten till personuppgiftsportabilitet, 

  • Rätten att när som helst återkalla samtycke – vid behandling baserat på samtycke, utan att det påverkar lagligheten av behandling baserat på samtycke innan dess återkallande, 

  • Rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i det land där du är bosatt, vilket finns HÄR: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en#member-pl 

  Lagring av personuppgifter:  

  Kunddata lagras under den tid som lagen tillåter. Denna tid beror på vilken typ av information och på vilka syften denna information lagras. Den personuppgiftsansvarige kommer att behandla Kundens personuppgifter för redovisningsändamål under en period av 5 år från utgången av det år då momsdokumentet utfärdades. 

  Kunduppgifter registrerade hos Club CHANGE, på vars profil administratören inte kommer att observera någon trafik kommer att raderas inom tre år, detta är relaterat till den period som Kunden har rätt att lämna in ett klagomål. 

  Om Kunden utövar rätten att radera uppgifter efter den period under vilken lagen kräver att den personuppgiftsansvarige lagrar personuppgifter, anonymiserar Administratören den och information som inte är personlig kommer att behandlas endast för statistiska ändamål. Data raderas från databasen när de inte längre behövs för att uppnå de syften för vilka de samlades in. 

  Personuppgifter om de personer som riktar korrespondens till administratören kommer att behandlas endast under den period som är nödvändig för att lösa ärendet, inte längre än 3 år efter slutet av korrespondensen i ett visst ärende för att säkerställa möjligheten att genomföra eventuella anspråk från personer.   

  Säkerhetsåtgärder 

  För att säkerställa säkerheten för våra kunder och affärspartners mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse av lagrade personuppgifter har följande organisatoriska och tekniska åtgärder implementerats: 

  • antivirusprogram i alla IT-system som behandlar personuppgifter, 

  • säkerhetskopior av alla IT-system där personuppgifter behandlas, 

  • begränsad tillgång till personuppgifter, endast tillåten vid behov, 

  • skydd av alla IT-system med lösenord 

  • avtal om behandling av uppgifter med leverantörer som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, 

  • sekretessförklaringar med anställda som behandlar personuppgifter, 

  • riktlinjer för säker behandling av personuppgifter och informationsresurser för anställda med tillgång till informationssystem. 

  • genomförande av riskbedömning och dokumentation av alla system som behandlar personuppgifter, för att säkerställa en hög säkerhetsnivå för de personuppgifter som behandlas. 

   Ändringar 

  Denna policy kan ändras. Kunden som tillhör Club Change kommer att informeras via e-post om varje ändring, förutsatt att relevanta uppgifter lämnas på formuläret. 

   Information om ändringen av villkoren kommer också att tillhandahållas på hemsidan change.shop.pl under en period av 14 på varandra följande kalenderdagar. 

  Förfrågningar och klagomål 

  Alla förfrågningar eller klagomål angående behandling av personuppgifter, inklusive uttalanden om återkallande av beviljade samtycken (t.ex. när det gäller att ta emot nyhetsbrev), förfrågningar om dataändring, radering av data, begränsning av databehandling, tillgång till data ska skickas till e -mailadress: [email protected] eller genom att kontakta kundtjänst. 

  Tack för att du besöker Twilfit by CHANGE Lingerie

  Betalningar

  Payment Icon MastercardPayment Icon VisaPayment Icon KlarnaPayment Icon - Swish

  Vi skickar med

  Bring

  Club CHANGE

  • Om Club Change
  • Bli medlem
  • Logga in

  © CHANGE LINGERIE 2024. All rights reserved